RODO – współpraca

KLAUZULA INFORMACYJNA – WSPÓŁPRACA HANDLOWA
Działając w imieniu spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osóbfizy cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie, NIP 522 00 04 379, e- mail biuro.zawiercie@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92 (dalej także zwana Spółką)
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) realizacji zawartej ze Spółką umowy ( w tym składanych zamówień i ofert) (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia
b) związanych z windykacją należności ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
c) marketingu i promocji towarów i usług oferowanych przez Spółkę ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia)
d) realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Spółki w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia)
e) wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia)
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. zewnętrzna firma księgowa, zewnętrzne kancelaria prawne, agencje windykacyjne i wywiadowcze, firmy świadczące usługi z zakresu IT
b) podmiotom upoważnionych do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie
właściwych przepisów prawa m.in. sądy, komornicy, ubezpieczyciele, KRD
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania tj.
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy ze Spółką przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie windykacji należności przez okres do czasu całkowitego zaspokojenia wszystkich należności;
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Spółki w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
e) w zakresie wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę.
6) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17
Rozporządzenia;
d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
g) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) w przypadku uznania , iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu i realizacji umowy podanie przez Panią tych danych jest
warunkiem zawarcia tej umowy.