RODO – staże

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTÓW/ PRAKTYKANTÓW
Działając w imieniu spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie, NIP 522 00 04 379, e- mail biuro.zawiercie@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92 (dalej także zwana Spółką)
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@konsorcjumstali.pl; tel. 32 67 216 92
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą następujących celach:
a) w zakresie niezbędnym do realizacji przepisów prawa oraz realizacji umowy stażu z urzędu pracy/stażu finansowanego z innych źródeł/praktyki studenckiej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia.
b) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia.
c) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektów użytkowanych, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu lub monitoring.
4) Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od organu/ podmiotu kierującego na staż/praktykę.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy świadczące usługi z zakresu IT, zewnętrzna
firma księgowa
b) podmiotom upoważnionych do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalonym z odrębnymi przepisami prawa.
7) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20  Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.