RODO – rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PRACY
Działając w imieniu spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie, NIP 522 00 04 379, e- mail biuro.zawiercie@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92 (dalej także
zwana Spółką)
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych- iodo@konsorcjumstali.pl; tel. 32 67 216 92
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników do pracy przez administratora oraz wyboru odpowiedniego kandydata do pracy (podstawa prawna- zgoda osób,
których dane dotyczą – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z póź.zm. – w szczególności art. 221 §1 )
4) Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji;
6) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17
Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym