RODO – monitoring

III. KLAUZULA INFORMACYJNA — OCHRONA OBIEKTU/MON1TORING
Działając w imieniu spółki pod firmą Konsorcjum Stall S.A. z siedzibą w Zawierciu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy,

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konsorcjum Stall S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie, NIP 522 00 04 379 , e- mail biuro.zawierciekonsorciumstali.pl tel. 32 67 216 92 (dalej także zwana Spółką)

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@konsorciumstali.pl  tel. 32 67 216 92

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i mienia spółki oraz jako materiał dowodowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą by

a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. firmom świadczącym usługi z zakresu ochrony mienia

b) podmiotom upoważnionym do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania tj. przez okres do czasu ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

6) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

g) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółką danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego( do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) . 7) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora mote skutkował zakazem wstępu na teren chronionego/monitorowanego obiektu.