RODO – dla akcjonariuszy

KLAUZULA INFORMACYJNA- DLA AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA , PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY, OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ UJAWNIANE W TRAKCIE ZGROMADZENIA (dalej: Akcjonariusz)
Działając w imieniu spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie, NIP 522 00 04 379, e-mail biuro.zawiercie@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92 (dalej także zwana Spółką)
2) Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych:iodo@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
– wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych
na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia,
– umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki,
– ustalania faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami; – Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa m.in.
: art. 406 (3) § 2 i 3, § 6 – 8, art. 407 § 1 i 1 (1), art. 410 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych art. 70 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
4) Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący:
sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np.
zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
5) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a
także (iv) – w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną – adres poczty elektronicznej;
6) Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionych do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa., m.in. Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Odbiorcami zebranych danych osobowych są także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 ksh.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania; tj. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane
podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
6) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17
Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) w przypadku uznania , iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z
brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawana profilowaniu.
9) Źródłem danych osobowych, które przetwarza Administrator Danych Osobowych jest osoba od której dane pochodzą. Dodatkowo, dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie
przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach.