Należymy do Grupy Konsorcjum Stali S.A

Należymy do Grupy Konsorcjum Stali S.A

Menu
RODO

Współpraca

KLAUZULA INFORMACYJNA – WSPÓŁPRACA HANDLOWA
Działając w imieniu spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osóbfizy cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujmy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konsorcjum Stali S.A. ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie, NIP 522 00 04 379, e- mail biuro.zawiercie@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92 (dalej także zwana Spółką)
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@konsorcjumstali.pl tel. 32 67 216 92
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) realizacji zawartej ze Spółką umowy ( w tym składanych zamówień i ofert) (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia
b) związanych z windykacją należności ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
c) marketingu i promocji towarów i usług oferowanych przez Spółkę ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia)
d) realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Spółki w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia)
e) wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia)
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
a) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. zewnętrzna firma księgowa, zewnętrzne kancelaria prawne, agencje windykacyjne i wywiadowcze, firmy świadczące usługi z zakresu IT
b) podmiotom upoważnionych do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie
właściwych przepisów prawa m.in. sądy, komornicy, ubezpieczyciele, KRD
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania tj.
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy ze Spółką przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie windykacji należności przez okres do czasu całkowitego zaspokojenia wszystkich należności;
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Spółki w tym zwłaszcza archiwizacji i raportowania wewnętrznego do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
e) w zakresie wypełniania przez Spółkę prawnie ciążących obowiązków w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę.
6) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17
Rozporządzenia;
d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
g) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/ danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) w przypadku uznania , iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu i realizacji umowy podanie przez Panią tych danych jest
warunkiem zawarcia tej umowy.
RODO

Cooperation

Jeśli są Państwo zainteresowani

Zapraszamy do kontaktu

If You are interested

Please contact us

Change Language To: English Polski